خرید کارت اشتراک

خرید کارت اشتراک

 
دستورالعمل استفاده از خدمات امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
 
 
 
لطفا برای خرید کارت اشتراک روی لینک زیر

کلیک کنید


کارت عضویت برنزی

شرح خدمات، دامنه خدمات و هزینه خرید کارت عضویت برنزی-قیمت کارت120  هزار تومان

 

 

 
 

کارت عضویت نقره ای

 
شرح خدمات، دامنه خدمات و هزینه خرید کارت عضویت نقره ای-قیمت کارت 175 هزار تومان
 
 
 

 

کارت عضویت طلایی

 
شرح خدمات، دامنه خدمات و هزینه خرید کارت عضویت طلایی-قیمت کارت 250 هزار تومان
 
 
 
 

 

کارت عضویت الماسی

شرح خدمات، دامنه خدمات و هزینه خرید کارت عضویت الماسی-قیمت کارت یک میلیون تومان