حضور امداد خودرو کانون در بیست و هشتمین مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) 14-03-96