برگزاری دومین رالی گردشگری بانوان ایران، با مشارکت کانون درمنطقه آزاد ماکو 20-02-96 الی 22-02-96