برگزاری دوره آموزشی فنی ویژه امدادگران کانون در قم 13-01-96